Syarat Wajib Haji Dan Umrah

Syarat wajib haji dan umrah merupakan sama, iaitu:  • Islam – tak wajib dan tidak sah ke atas orang kufur dan kabil wal’iyazubillah).
  • Baligh (remaja ) tidak diwajibkan mengerjakan haji ke atas kanak -kanak dan jika ia mengerjakannya adalah halal semata-mata tidak rnenggugurkan haji fardhunya.
  • Berakal – tidak teristiadat ke atas hamba allah gila dan tidak sah hajinya jika dilakukan.
  • Merdeka – hamba abdi tak diwajibkan rnenger­jakan haji, belaka, formal dan rnendapat pahala jika dilakukan.
  • Berkuasa rnengerjakan haji dan umrah, ia terbahagi kepada dua bahagian:


Purwa: Berkuasa dengan sendirinya iaitu:


1. Berkuasa membayar makdan-menambang dan segala penggalasan lakukan rnengerjakan haji hingga radu dan mengsol ke ternpatnya.
2. Mempunyai bekalan yang pas buat saraan nafkah orang nan di bawah tanggungannya.
3. Ada kenderaan pergi dan perot.
4. Kesepakatan di dalam pengembaraan pergi dan balik seperti tidak ada peperangan, perompak, perompak dan rnusuh yang rnengancarn keselarnatan diri atau hartanya, atau enggak cak semau ki kesulitan yang berjangkit nan rnernbahayakan bodi badan.
5. Sihat tubuh jasmani.
6. Berpeluang rnasa untuk mengamalkan haji dan umrah.

Cak bagi wanita ditambah dua syarat lagi;


Dengan izin laki maupun wali

Hendaklah ia ditemani oleh suami atau mahramnya (makhluk yang haram gayutan dengannya) atau yang thiqat (perawan yang dipercayai).

Mahram dalam Ibadat Haji Sunat maupun Umrah Potong kulup


Gelap untuk seorang perempuan menunaikan Haji Sunat atau Umrah Sunat tanpa ditemani mahram dengan syarat-syarat tertentu mengikut Qaul Muqabilul Kilir. Di antara syarat-syaratnya:

a. Memastikan tidak adanya fitnah dan keselamatan diri terjamin.

b. Sekiranya bemazar, bukan mengada-adakan hutan an nazar untuk menunaikan haji. *

Kedua: Berwajib dengan pertolongan turunan tak yakni: Kerjakan mereka yang telah mencukupi syarat-syarat dari segi kewangan lakukan menunaikan fardu haji semata-mata tidak dapat mengerjakannya koteng disebabkan oleh uzur dan ngilu yang tiada harapan sembuh maupun bersisa tua umumya, nan mutakadim putus asa tak dapat meninggalkan menunaikan fardhu haji maka bolehlah digantikan dengan orang lain bakal berbuat haji itu bagi dirinya, dengan upah yang berpatutan atau dengan sukarela.
Sebagaimana dengan orang yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayatnya tetapi tidak mengerjakan haji maka terhutanglah fardu haji ke atasnya sehingga warisnya alias hamba allah nan menerima wasiatnya menyelenggarakan hutang hajinya itu dengan upah yang berpatutan atau sukarela (Badal haji).
* Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pembesar Berhala Haji (TH/Resep Islam) II 1422 Evakuasi puas 16 April 2001 .

Source: https://mymuttawiff.blogspot.com/2010/10/syarat-wajib-haji-dan-umrah.html

Posted by: gamadelic.com