Cara Mengukur Jarak Ring Guide

Perbandingan dan Jarak

Dengan mempelajari proporsi dan jarak kita dapat menentukan nisbah jarak privat peta dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Kabar tentang skala dan jarak juga penting untuk takhlik perancangan terutamanya pergerakanyang melibatkan kos dan tahun.

1. Perbandingan ialah skala antara jarak pada peta dengan jarak sebenar di meres manjapada.
2. Jarak pula ialah ukuran dekat atau jauh di antara dua tempat.
3.  Skala terbahagi kepada tiga macam iaitu skala penyata, skala lurus, dan perbandingan warisan.
Skala Penyata
 • Skala ini dinyatakan dalam tuturan.
 • Sebagai contoh,
  \(1\,\text{cm}\)
  mewakili\(1\,\text{km}\).
 • Bermakna sebarang jarak sepanjang
  \(1\)
  sentimeter pada kar mewakili
  \(1\)
  kilometer di permukaan bumi.
Skala Literal
 • Skala ini dikenal sebagai skala linear ataupun skala garisan.
 • Dilukis dalam suatu garisan dan dibahagikan kepada beberapa bahagian yang setara jaraknya.
 • Nisbah ini terbahagi kepada dua iaitu
  skala lurus mudah
  dan
  perimbangan lurus penuh.
Skala Wakilan
 • Perimbangan ini dinyatakan dalam rajah
  skala

  atau pecahan.
 • Sebagai abstrak,
  \(1: 50 \,000\)
  disebut
  \(1\, \text{rasio}\, 50 \,000\).
 • Bermakna nilai
  \(1\)
  merupakan unit asas kar manakala skor selepasnya yaitu unit di parasan marcapada.
1.  Jarak ialah format jauh antara satu medan dengan suatu tempat yang enggak.
2.  Terletak dua jenis jarak, iaitu:
Jarak Mutlak Jarak Nisbi

Merupakan jarak
konsisten
dan tidak berubah

Jarak yang
tetap
dan enggak berubah-saling mengikut cara
pengelanaan

Jarak mutlak diukur dalam
unit meter
atau
kilometer

Diukur berusul segi waktu dan
kos


Bersendikan gambar di atas,

 • Jarak di antara rumah Amsyar ke sekolah ialah
  \(2\)
  kilometer.
 • Jika Amsyar melanglang kaki ke sekolah, waktu yang diambilnya ialah 30 minit, jikalau Amsyar mengendarai basikal perjalanannya dikurangkan kepada 20 minit dan jika Amsyar menaiki bas, perjalanannya hanya
  \(6\)
  minit.
 • Dengan bepergian suku alias berbasikal, Amsyar tidak mesti mengeluarkan kos tetapi jika di menaiki bas sira perlu mengupah
  \(40\)
  sen.

Jadual 1: Jarak di antara sekolah dengan apartemen Amsyar.

Perkara Amsyar

Jarak mutlak

\(2\,\text{km}\)

Jarak nisbi

Jarak berdasarkan masa:

 • Berjalan kaki
 • Mengendarai basikal
 • Menaiki bas

Jarak berdasarkan kos:

 • Berjalan kaki
 • Naik kuda basikal
 • Menanjak bas
 • 30 minit
 • 20 minit
 • 6 minit
 • 40 sen

1.3
 Menentukan Jarak Sebenar

1.3.1  Mengukur jarak sebenar dengan menggunakan nisbah penyata.

Langkah 1 – tandakan X di rumah Emy dan X di sekolah.

Anju 2 – lukis satu garisan verbatim nan menyambungkan kedua-dua tanda X tersebut.
Awalan 3 – Letakkan pembaris sreg garisan yang mutakadim dilukis dan ukur jaraknya.
Cara Pengiraan
 • Jarak di antara kedua-dua tempat tersebut ialah
  \(4\)
  km
 • Perbandingan peta ialah
  \(1\)
  cm mewakili
  \(1\)
  km
 • Jarak sebenar di antara kondominium Emy dengan sekolah yakni
  \(4 \times 1\,\text{km} = \,4\,\text{km}\)

1.3.2  Menimbang jarak lurus menggunakan perbandingan lurus.

Persiapan 1 – Tandakan X pada simpang tiga Kampung Getek dan simpang tiga Kampung Papan.
Ancang 2 – Letakkan kedua-dua hujung paser tolok sreg kedua-dua merek X tersebut.
Langkah 3 – Pindahkan jangka standar ke atas skala harfiah atlas dan lihat ukurannya.
Prinsip Pengiraan
 • Jarak di antara Kampung Rakit dengan Kampung Tiang ialah
  \(4\)
  km.
 • Proporsi peta adalah
  \(1\)
  menggantikan
  \(2\)
  km.
 • Jarak sebenar di antara Kapung Rakit dengan Kampung Papan yaitu
  \(4 \times 2 \,\text{km}= 8\, \text{km}\).

1.3.3  Menyukat jarak melengkung menggunakan pecahan wakilan.


Langkah 1 – Kenal tentu lokasi yang hendak diukur iaitu dari titik X ke titik Y.
Langkah 2 –

 • Letakkan benang di titik X dan tandakan kenur tersebut.
 • Letakkan benang mengikut lengkungan sungai dari titik X  ke bintik Y.
 • Tandakan titik Y.
Langkah 3 – Rentangkan untai di atas pembaris dan ukur jaraknya.
Kaidah Pengiraan
 • Jarak dari titik X ke bintik Y merupakan
  \(5\)
  cm.
 • Proporsi peta yakni
  \(1: 100\, 000\), bermakna
  \(1\)
  cm mengambil alih
  \(1\)
  km.
 • Jarak sebenar Kali besar Kilim berusul noktah X ke titik Y ialah
  \(5 \times 1 \,\text{km} = 5 \,\text{km}.\)

1.4

 Mengukur Jarak Sebenar Berpandukan Skala sreg Peta
1.  Jarak gelanggang-bekas di atas atlas boleh ditukarkan kepada jarak sebenar di permukaan bumi dengan berpandukan nisbah pada atlas.
2.  Dengan mengikuti langkah-langkah jarak yang telah dipelajari, dapatlah anda menukarkan jarak tersebut kepada jarak sebenar di permukaan bumi.

Prinsip Pengiraan
 • Jarak di atas peta
  – jarak harfiah di antara jeti dengan Bukit Tukul ialah
  \(6 \,\text{km}\).
 • Perbandingan: – 1 cm mewakili
  \(3\,\text{km}\)
 • Jarak sebenar: – Jarak sebenar di antara sirat dengan Dolok Tukul yaitu
  \(6 \times 3 \,\text{km}= 18 \,\text{km}\).

Source: https://app.pandai.org/note/read/kssm-gf-08-01-01/KSSM-F2-GF-01-01